GDPR - informace o zpracování osobních údajů

imprint.png


poskytované zákazníkům služeb Advokta
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/676 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“

I. Správce Vašich údajů

Společnost ACE s.r.o., IČ: 49972863, se sídlem Roubalova 472/22, Stránice, 602 00 Brno (dále jen „ACE“) jako správce Vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě o poskytování služeb Advokta (dále jen „Smlouva“), případně v dalších dokumentech vyhotovených v souvislosti se Smlouvou, a dále osobní údaje, které od Vás případně získáme v souvislosti s plněním Smlouvy. Jedná se zejména o následující kategorie Vašich osobních údajů:

A. Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
B. Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
C. Adresní údaje: jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, adresa pro doručení zásilky.
D. Fakturační údaje: bankovní spojení
 

III. Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 

 • plnění našich práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s Vámi ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, zejména
  • plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy;
  • plnění povinností vyplývajících z licenčních ujednání k užívání systému Advokta;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek třetích stran u dodávaného hardware a software, pokud je dle Smlouvy dodáván hardware nebo software třetích stran;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek poskytovaných služeb;
 • plnění našich povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
  • oprávněného zájmu Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména
  • vedení kontaktů na zástupce dodavatelů a zákazníků;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů (zejména v případě sporů).
    

Nemáte zákonnou povinnost poskytnout nám Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely. Nicméně pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nebude možné uzavřít a plnit Smlouvu a plnit naše související povinnosti a práva.

IV. Příjemci Vašich údajů

ACE nevyužívá externí služby, při kterých by docházelo k trvalému a systematickému zpracování Vašich osobních údajů. Pro časově omezená zpracování Vašich osobních údajů můžeme využívat další zpracovatele z řad externích technických specialistů.
Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny poskytovatelům profesionálních služeb jako advokátům a daňovým poradcům vázaným zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti.
Zpracování osobních údajů mohou pro ACE provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Při doručování zásilek předáváme Vaše adresní údaje poskytovatelům poštovních a přepravních služeb.
Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.

V. Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu k dosažení jednotlivých účelů zpracování a archivujeme je po dobu odpovídající relevantním promlčecím lhůtám, resp. dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy, jsou-li stanoveny.
Po uplynutí uvedených archivačních lhůt Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

VI. Jaká máte práva

Při zpracování Vašich osobních údajů máte možnost u ACE uplatnit následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat informace o tom, jak ACE zpracovává Vaše osobní údaje a o jaké údaje se jedná.
 • právo, aby ACE bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje.
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte.
 • právo v určitých případech na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • možnost vznést námitku proti jejich zpracování (zejména v případě zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb a pořádání obchodních akcí a školení).
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není v pořádku.


Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
ACE prohlašuje, že při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Kontaktní adresa pro komunikaci ke zpracování Vašich údajů a uplatnění Vašich práv: gdpr@advokta.cz