Všeobecné obchodní podmínky softwarové aplikace Advokta a souvisejících služeb

imprint.png
1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou uzavřel Zákazník s Poskytovatelem a stanovuje závazná pravidla a podmínky poskytování Služby a užívání Advokty. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
1.2. Níže uvedené definice mají pro účely těchto VOP následující význam:

 • VOP – znamená tyto všeobecné obchodní podmínky
 • Smlouva – znamená Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP
 • Zákazník – fyzická podnikající nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Smlouvu
 • Poskytovatel – je obchodní společnost ACE s.r.o., Roubalova 472/22, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 49972863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13757 
 • Popis Služby – znamená popis funkcionalit Advokty a Služby, který je dostupný pod následujícím odkazem: https://www.advokta.cz/funkce/ Popis Služby může být Poskytovatelem jednostranně měněn, a to včetně úpravy stávajících funkcí, doplnění nových funkcí nebo ukončení stávajících funkcí. O významných změnách bude Poskytovatel Zákazníka předem elektronicky informovat, pokud to bude možné.
 • Advokta – znamená softwarovou aplikaci pro správu klientských spisů (určenou zejména pro advokáty, daňové poradce apod.), k níž Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi licenci v rámci poskytované Služby. Pojem Advokta může dále nabývat například tvarů Advoktu, Advokty, Advoktě, Advoktou, apod.
 • Služba – znamená službu, kterou na základě Smlouvy poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi, a která zahrnuje licenci k Advoktě, zpřístupnění Advokty formou SaaS, a případné další související služby jako údržba Advokty nebo servisní služby v rozsahu uvedeném v Popisu Služby, případně ujednaném ve Smlouvě
 • Zkušební provoz Služby – znamená zkušební verzi Služby, která je zpřístupněna Zákazníkovi zdarma a v omezeném rozsahu
 • Uživatel – je fyzická osoba, která je pracovníkem Zákazníka (jeho zaměstnancem, společníkem, statutárním orgánem, osobou dlouhodobě spolupracující se Zákazníkem na základě smlouvy o spolupráci při poskytování právních služeb či obdobné smlouvy), pro kterého Zákazník zřizuje Uživatelský účet
 • Uživatelský účet – znamená uživatelský účet v Advoktě, ke kterému je přiřazen unikátní přístupový kód a heslo; Uživatelské účty umožňují nastavení různých úrovní oprávnění při práci s Advoktou
 • GDPR – znamená Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Občanský zákoník – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Autorský zákon – znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o advokacii – znamená zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění
 • Smluvní strany – jsou společně Zákazník a Poskytovatel
2. Způsob akceptace VOP

2.1. Služba je Zákazníkovi poskytována na základě uzavřené Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto VOP.
2.2. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva bude obsahovat zpravidla:
a.    dobu na kterou se Smlouva uzavírá. Není-li ve Smlouvě doba sjednána, platí, že Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou;
b.    délku zúčtovacích období pro účely fakturace (v případě Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou);
c.    počet licencí, tj. maximální počet aktivních Uživatelů, přičemž 1 licence = 1 aktivní Uživatel. Není-li ve Smlouvě počet licencí sjednán, platí, že licence je omezena na jednoho aktivního Uživatele; a
d.    případně další dohodnuté podmínky (např. další služby nad rámec Popisu Služby).
2.3 Čl. 2.2 VOP neplatí v případě Zkušebního provozu Služby, kdy se Smlouva uzavírá postupem dle čl. 4 VOP.

3. Poskytování Služby

3.1. Poskytovatel provozuje Advoktu na internetové adrese advokta.cz a jejích subdoménách. Advokta je formou Služby poskytována v režimu „SaaS“. tj. software jako služba. Přístup Zákazníka ke Službě je zajištěn pomocí internetového prohlížeče on-line přístupem přes síť Internet. Komunikace mezi Uživatelem a datovým centrem, ze kterého je Služba poskytována, je zajištěna pomocí protokolu HTTPS (SSLv3).
3.2 Přístup ke Službě a datům zpracovávaným v rámci Advokty je umožněn výlučně prostřednictvím Uživatelských účtů chráněných pomocí jména a hesla. Heslo bude uloženo v HASH formátu bez možnosti zpětného zjištění.

4. Zkušební provoz Služby

4.1. Poskytovatel umožňuje Zkušební provoz Služby za účelem vyzkoušení Služby Zákazníky. V případě Zkušebního provozu Služby se Smlouva uzavírá na základě registrace Zákazníka provedené prostřednictvím on-line formuláře dostupného na webové stránce advokta.cz. Registrace Zákazníka spočívá ve vyplnění údajů v on-line formuláři a jeho potvrzení. V průběhu registrace Zákazník odsouhlasí tyto VOP. Bez souhlasu s těmito VOP není možné Smlouvu uzavřít. Dokončením registrace je uzavřena Smlouva na Zkušební provoz Služby.
4.2 Zkušební provoz Služby je poskytován v rozsahu definovaném Poskytovatelem. Rozsah Zkušebního provozu Služby je Poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně upravit.
4.2. V případě Zkušebního provozu Služby se nepoužijí následující ustanovení VOP: čl. 5.2, čl. 5.3, čl. 6, čl. 7, čl. 11. Ve zbytku se VOP vztahují i na Zkušební provoz Služby, pokud tento čl. 4 VOP neobsahuje odlišnou úpravu.
4.3. Zkušební provoz Služby je poskytován Zákazníkovi po dobu 14 dní, pokud Poskytovatel neurčí jinak nebo se se Zákazníkem nedohodnou jinak. Zkušební provoz Služby končí uplynutím sjednané doby. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu na Zkušební provoz Služby kdykoli jednostranně vypovědět i bez udání důvodu.
4.4. Zákazník je oprávněn při užívání Zkušebního provozu Služby ukládat data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Zákazníkem při užívání Služby během Zkušebního provozu. V případě Zkušebního provozu Služby Smluvní strany v maximálním rozsahu připuštěném platnými právními předpisy vylučují jakoukoli odpovědnost Poskytovatele za jakékoli nároky, zejména za újmu způsobenou nabyvateli či třetím osobám, vzniklé v důsledku užití či nemožnosti užití Služeb.
4.5. Uživatel souhlasí, že zkušební verze aplikace Advokta bude využívat službu Hotjar k získávání zpětné vazby a informací o chování uživatelů. Tato služba nám pomáhá porozumět potřebám uživatelů a lépe pochopit uživatelskou zkušenost. Více o službě https://www.hotjar.com/.
4.6. Pokud Smluvní strany před uplynutím doby Zkušebního provozu Služby uzavřou Smlouvu na placenou verzi Služby budou data uložená Zákazníkem během Zkušebního provozu Služby přenesena do placené verze Služby.
4.7. Zákazník tímto bere na vědomí, že data uložená Zákazníkem během Zkušebního provozu Služby budou uplynutím doby, na kterou byl Zkušební provoz Služby poskytnut, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Zkušebního provozu Služby a o smazání dat po jeho ukončení bude Zákazník informován.

5. Doba poskytování Služby

5.1. Služby budou poskytovány po dobu trvání závazků ze Smlouvy. Přístup do Advokty prostřednictvím Uživatelských účtů bude zajištěn bezodkladně po uzavření Smlouvy.
5.2 Smlouva stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.
5.3. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou platí, že pokud některá ze Smluvních stran písemně neoznámí druhé Smluvní straně alespoň 30 dnů před uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, že nemá zájem na prodloužení Smlouvy, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu odpovídající době, na kterou byla Smlouva původně uzavřena (tzn. byla-li Smlouva uzavřena na 6 měsíců, prodlužuje se o dalších 6 měsíců). Smlouva se tímto způsobem prodlužuje i opakovaně.
5.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že během bezplatného užívání je dostupnost Služby každý všední den od 6 do 22 hodin.

6. Cena

6.1. Cena za Služby je stanovena v ceníku Poskytovatele dostupném pod následujícím odkazem: https://www.advokta.cz/cenik/, nestanoví-li Smlouva jinak.
6.2 Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně měnit vždy s účinností nejdříve od následujícího zúčtovacího období. V ostatním platí pro změnu ceníku pravidla pro změnu VOP dle čl. 15.1 VOP.

7. Platební podmínky

7.1.Cena za Služby je splatná předem, vždy za celé zúčtovací období. U Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je délka zúčtovacích období sjednána ve Smlouvě. U Smlouvy uzavřené na dobu určitou je zúčtovacím obdobím doba, na kterou byla uzavřena. Dojde-li k automatickému prodloužení Smlouvy na dobu určitou dle čl. 5.3 VOP, je dalším zúčtovacím obdobím doba, o kterou byla Smlouva prodloužena.
7.2 Cenu za Služby bude Zákazník platit na základě doručených daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem. Faktury budou vystavovány v elektronické podobě vždy nejdříve první den zúčtovacího období, za které je Cena placena, se splatností 14 dnů.
7.3. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Službu náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtované částky delším než 15 dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování Služby až do doby úplného zaplacení pohledávky. Po dobu pozastavení nebo omezení Služby trvá Zákazníkova povinnost platit ceny dle doručených daňových dokladů. 

8. Licenční ujednání

8.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovateli náleží k Advoktě veškerá majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví. Zákazník je proto povinen užívat Advoktu pouze v rozsahu udělené licence.
8.2. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Zákazníkovi oprávnění k užití Advokty (licenci) ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku a Autorského zákona. Licence se poskytuje jako nevýhradní a omezená na dobu trvání závazků ze Smlouvy, a to za následujících podmínek: 
a.    Licence je omezena maximálním počtem aktivních Uživatelů (tj. Uživatelských účtů, jejichž prostřednictvím je v daném okamžiku možné používat Advoktu). Maximální počet aktivních Uživatelů je sjednán ve Smlouvě jako počet licencí.
b.    Zákazník je oprávněn Advoktu užívat pouze za účelem vyplývajícím ze Smlouvy. Zákazník zejména není oprávněn Advoktu jakkoli měnit, upravovat, publikovat, pořizovat její kopie, stahovat či distribuovat (nebo jiným způsobem zpřístupňovat třetím osobám) jakoukoliv její část, s výjimkou případů, kdy je k tomu Zákazník výslovně oprávněn na základě Smlouvy nebo je to nezbytné k plnění Smlouvy.
c.    Odměna za licenci je v plné výši zahrnuta v ceně Služby.
d.    Zákazník není oprávněn ani z části postoupit licenci či poskytnout ji třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 
e.    Licence se rovněž vztahuje na veškeré aktualizace, moduly či jiné úpravy Advokty, které budou provedeny ze strany Poskytovatele.
f.    Zákazník nemá právo obdržet zdrojový kód k Advoktě, ani jej prohlížet, měnit nebo jakkoli do něj zasahovat. Zákazník není oprávněn vytvářet, jinak získávat, ani reprodukovat jakékoliv kopie Advokty či jakéhokoli jiného souvisejícího softwaru, zejména nesmí jakýmkoli způsobem získávat zdrojový kód. Zákazník nesmí využívat Advoktu k vytvoření konkurenčního produktu či služby.
g.    Zákazník není oprávněn Advoktu bez písemného souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.
8.3 Porušení kterékoli povinnosti Zákazníka uvedené v čl. 8 VOP se považuje za podstatné porušení Smlouvy

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré kroky, které jsou v jeho technických možnostech, za účelem udržet Službu funkční, dostupnou a rychlou.
9.2. Jestliže Zákazník zjistí problémy s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Poskytovateli pomocí e-mailu support@advokta.cz nebo telefonicky na kontakty dostupné na advokta.cz pro urychlení vyřešení problému. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost pro uživatele (např. výpadek internetového připojení na straně Zákazníka, živelní pohromy, útoky na technická zařízení Poskytovatele, porušení povinností Zákazníka v oblasti zabezpečení a jiné). Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.
9.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat, a to zejména v případech nutnosti zabránit kybernetickému útoku či v případě závažné nefunkčnosti Advokty, kterou je třeba řešit nutnou odstávkou. Oznámení o přerušení poskytování Služby bude Zákazníkovi bez odkladu oznámeno vhodným způsobem. Poskytovatel se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují dobu a rozsah případné nefunkčnosti, či nedostupnosti Služby.
9.4 Poskytovatel je oprávněn provádět servisní odstávky Služby. Tyto odstávky je povinen předem oznámit nejméně 5 dní před plánovanou servisní odstávkou, pokud je to možné. Plánovaná servisní odstávka Služby bude prováděna mimo obvyklou pracovní dobu Poskytovatele (tj. 8:00 – 16:00 SEČ), pokud je to možné.
9.5. Obsah dat Zákazníka uložených v Advoktě je zašifrován a Poskytovatel jej nebude editovat, cenzurovat ani monitorovat.
9.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zašifrovaná data Zákazníka budou uložena v případě poskytování Služby prostřednictvím webových stránek advokta.cz na datovém úložišti Amazon Web Services (Amazon S3) provozovaném externím poskytovatelem za podmínek uvedených na internetových stránkách www.aws.amazon.com. Tato skutečnost se však nijak nedotýká závazku Poskytovatele dle čl. 9.5 VOP.
9.7. Poskytovatel nenabývá vlastnické právo k datům Zákazníka. Výhradně Zákazník je odpovědný za obsah dat uložených v Advoktě.
9.8. Poskytovatel bere na vědomí, že uživatelská data Zákazníků vykonávajících advokacii obsahují informace chráněné mlčenlivostí advokáta ve smyslu ustanovení § 21 Zákona o advokacii. V případě, že se na Poskytovatele obrátí orgány činné v trestním řízení, soud či jiné orgány veřejné moci s žádostí o zpřístupnění či vydání dat Zákazníka nebo se záměrem provedení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, ve kterých se data Zákazníka nacházejí nebo spravují, je Poskytovatel povinen informovat tyto orgány, že data Zákazníka obsahují informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, a dále informovat o celé záležitosti Zákazníka. Povinnost informovat Zákazníka však Poskytovatel nemá, pokud by poskytnutím informace Zákazníkovi porušil povinnost uloženou mu všeobecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci.
9.9. Poskytovatel dbá v maximální míře o bezpečnost dat uložených v Advoktě. Tato data jsou zabezpečena prostřednictvím velice přísných technických a smluvních opatření. Poskytovatel zároveň přijal interní předpisy stanovící přísné bezpečnostní postupy pro správu dat a důsledně dbá o jejich dodržování.  Přístup k datům Zákazníka je umožněn pouze konkrétně určeným pracovníkům Poskytovatele, a to výhradně za účelem identifikace a opravy chyby softwarového vybavení a na dobu nezbytně nutnou. K obsahu uložených dokumentů však Poskytovatel s ohledem na jejich šifrování nemá přístup nikdy. 
9.10 Pokud je Poskytovatel dle Popisu Služby nebo Smlouvy povinen poskytovat Zákazníkovi další související služby jako servisní služby, budou tyto služby poskytovány v rozsahu a způsobem uvedeným v Popisu Služby, případně ve Smlouvě.

10. Práva a povinnosti Zákazníka

10.1. Zákazník se zavazuje používat Advoktu pouze ve sjednaném rozsahu a tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
10.2. Pro zpřístupnění Advokty, zejména vytvoření Uživatelských účtů, může Poskytovatel vyžadovat od Zákazníka některé identifikační údaje a doplňující informace nad rámec informací poskytnutých v rámci uzavírání Smlouvy. Zákazník se zavazuje, že tyto informace budou pravdivé, přesné a aktuální. Pokud dojde k jakékoli změně identifikačních údajů či doplňujících informací, je Zákazník povinen o takové změně v přiměřené době informovat Poskytovatele.
10.3. Zákazník se zavazuje na požádání Poskytovatele poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Advokty.
10.4. Zákazník se zavazuje používat Advoktu pouze přes rozhraní poskytnuté nebo doporučené Poskytovatelem. 
10.5. Zákazník nese plnou odpovědnost za používání Služby Uživateli, akce provedené těmito Uživateli i veškerá data nahraná do Advokty těmito Uživateli. Zákazník je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé řídili ustanoveními těchto VOP. Zákazník je plně odpovědný za zachování bezpečnosti a důvěrnosti Uživatelských účtů, včetně přístupových údajů.
10.6. Zákazník nesmí využívat Advoktu k:
a.    nezákonným činnostem, jako je trestná činnost, porušování autorských práv, porušování práv k ochranným známkám nebo porušování jiných právních předpisů o ochraně duševního vlastnictví;
b.    zásahu do osobní sféry jakékoliv osoby nezákonným způsobem, jako jsou zejména nezákonné shromažďování nebo ukládání osobních údajů nebo údajů přiřaditelných k této osobě.
10.7. Zákazník nesmí využívat Advoktu způsobem, který by mohl způsobit škodu Poskytovateli nebo třetím osobám nebo jinak poškodit Advoktu. Zákazník zejména nesmí:
a.    pokoušet se o získání neoprávněného přístupu do Advokty, k Uživatelským účtům ostatních Uživatelů nebo k serverům Poskytovatele, bránit přístupu oprávněných osob do Advokty nebo umožnit třetím osobám, které k tomu nejsou oprávněny, přístup do Advokty nebo její užívání takovými třetími osobami jménem Zákazníka; 
b.    zneužívat Advoktu k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli dalším službám, datům, uživatelským účtům nebo sítím; 
c.    využívat Advoktu v rozporu s Popisem Služby.
10.8. Zákazník je zodpovědný za veškerý obsah, který vkládá nebo nahrává do Advokty nebo s nímž v Advoktě jinak nakládá. Práva k obsahu vloženému či nahranému do Advokty náleží i nadále Zákazníkovi. Poskytovatel neodpovídá za případný závadný obsah dat uložených v rámci Advokty a není povinen na jejich obsah dohlížet ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto dat. Zákazník se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do Advokty obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionality Advokty ve vztahu k Poskytovateli nebo ostatním zákazníkům. Dále Zákazník není oprávněn nahrávat do Advokty obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, kterým je nedovoleně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je součástí kriminální činnosti.
10.9 Porušení kterékoli povinnosti Zákazníka uvedené v čl. 10.1, čl. 10.6, čl. 10.7 nebo čl. 10.8 VOP se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
10.10. Poruší-li Zákazník povinnosti uložené mu v tomto čl. 10, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne a Zákazník plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit. Jestliže Zákazník zjistí, že může dojít k zpřístupnění Služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, je povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost Poskytovateli.

11. Ukončení Smlouvy

11.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby trvání Smlouvy, zánikem právnické osoby (Poskytovatele či Zákazníka) s likvidací, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
11.2. Pokud byla Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, mohou ji Smluvní strany kdykoli i bez udání důvodu vypovědět. V případě výpovědi ze strany Zákazníka činí výpovědní doba jeden měsíc; v případě výpovědi ze strany Poskytovatele činí výpovědní doba tři měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou, nelze ji vypovědět.
11.3. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností.
11.4. Pro případ ukončení Smlouvy platí následují:
a.    v případě výpovědi smlouvy ze strany Zákazníka dle čl. 11.2 VOP nebo v případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem pro porušení Smlouvy Zákazníkem nemá Zákazník právo na vrácení jakékoli části zaplacené ceny Služeb, a to ani tehdy, pokud k ukončení Smlouvy došlo v průběhu předplaceného zúčtovacího období;
b.    ve všech ostatních případech ukončení Smlouvy má Zákazník právo na vrácení poměrné části zaplacené ceny Služeb odpovídající zbývající části předplaceného zúčtovacího období.
11.5. Data Zákazníka uložená v Advoktě budou Poskytovateli k dispozici po dobu 14 dnů od ukončení Smlouvy. Po uplynutí této doby budou veškerá data Zákazníka nenávratně odstraněna, pokud závazné právní předpisy nestanoví jinak.

12. Omezení odpovědnosti za Službu

12.1. Celková odpovědnost Poskytovatele za jakékoli nároky, zejména za újmu způsobenou nabyvateli či třetím osobám, vzniklé v důsledku užití či nemožnosti užití Služeb je omezena do částky odpovídající výši ceny za Služby uhrazené Zákazníkem v předcházejícím kalendářním roce před vznikem takového nároku. Pokud nelze výši omezení odpovědnosti určit dle předchozí věty, odpovídá výše omezení odpovědnosti aktuální roční ceně poskytovaných Služeb.
12.2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2952 Občanského zákoníku. Poskytovatel není odpovědný za nepřímé škody vzniklé důsledkem poskytování Služeb, tj. za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody.
12.3. Zákazník bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí Poskytovatelem, může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení apod.). Zákazník proto souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít Zákazník uložené v rámci Služby, bude mít k dispozici i z jiného zdroje

13. Informace o zpracování osobních údajů

13.1. Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje Zákazníka (v případě, že je fyzickou osobou) a osobní údaje osob jednajících jménem Zákazníka v souvislosti s plněním Smlouvy. Poskytovatel bude takové osobní údaje zpracovávat zejména pro účely plnění Smlouvy. Bližší informace o tom, jak bude Poskytovatel zpracovávat tyto osobní údaje jsou k dispozici v Informacích o zpracování osobních údajů (dostupných pod následujícím odkazem https://www.advokta.cz/gdpr/).
13.2. Zákazník je povinen zajistit, aby osobní údaje osob jednajících jménem Zákazníka byly Poskytovateli předány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen “GDPR”), nebo s jakýmikoli předpisy nahrazujícími či navazujícími na GDPR (dále jen „Předpisy na ochranu osobních údajů“), a aby byly příslušné osoby informovány, že jejich osobní údaje jsou předávány Poskytovateli a za jakým účelem.

14. Ujednání o právech a povinnostech Poskytovatele a Zákazníka při zpracování osobních údajů třetích osob

14.1. V důsledku poskytování Služeb a plnění Smlouvy Poskytovatelem bude Poskytovatel pro Zákazníka zpracovávat osobní údaje, které Zákazník ukládá či jiným způsobem zpracovává v Advoktě; Smluvní strany předpokládají, že se bude jednat zejména o osobní údaje klientů Zákazníka a dalších souvisejících osob (dále jen „Osobní údaje“). V takovém případě je Zákazník správcem Osobních údajů a Poskytovatel jejich zpracovatelem (případně Zákazník je zpracovatelem a Poskytovatel podzpracovatelem) ve smyslu příslušných ustanovení Předpisů na ochranu osobních údajů. Povaha a účel zpracování vyplývá z povahy poskytovaných Služeb a zahrnuje veškeré úkony nezbytné k řádnému poskytování Služeb, zejména ukládání Osobních údajů. 
14.2. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze pro účely poskytování Služeb, a to na základě doložených pokynů Zákazníka (včetně případného předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci), vydaných v souladu se Smlouvou, pokud Poskytovateli zpracování Osobních údajů neukládají právní předpisy Evropské unie nebo České republiky. Pokud Poskytovateli zpracování Osobních údajů ukládají uvedené právní předpisy, je o tom povinen bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka, a to před tím, než začne Osobní údaje na základě uvedených právních předpisů zpracovávat, pokud mu to tyto předpisy nezakazují z důležitých důvodů veřejného zájmu. Pokyny Poskytovateli ohledně zpracovávání Osobních údajů budou obvykle vyplývat přímo ze Smlouvy a poskytovaných Služeb. Pokud Poskytovatel zjistí, že určitý pokyn Zákazník je v rozporu s Předpisy na ochranu osobních údajů, je povinen o tom Zákazníka neprodleně informovat.
14.3. Zákazník je povinen plnit veškeré povinnosti pro něj plynoucí z jeho postavení správce údajů podle Předpisů na ochranu osobních údajů, nebo, v případě, kdy je Zákazník zpracovatelem údajů, plnit veškeré závazky pro něj plynoucí z jeho postavení zpracovatele údajů a zajistit, že správce údajů plní veškeré závazky pro něj plynoucí z jeho postavení správce údajů. Zákazník zajistí veškeré potřebné souhlasy a oznámení umožňující zákonné předání Osobních údajů Poskytovateli na dobu trvání a pro účely Smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl pro Zákazníka zpracovávat Osobní údaje v nezbytném rozsahu.
14.4. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a nesmí zpřístupnit Osobní údaje jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům a podzpracovatelům (v souladu s čl. 14.9, 14.10 a 14.11 VOP), kteří jsou vázáni smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.
14.5. Poskytovatel je dále povinen:
a.    při zohlednění povahy zpracování být Zákazníkovi na jeho písemnou žádost nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinnosti Zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR, pokud je to možné;
b.    při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici, být Zákazníkovi na jeho písemnou žádost nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Zákazníka podle článků 32 až 36 GDPR (např. bezpečnost, oznámení o porušení předpisů, posouzení dopadů); 
c.    neprodleně oznámit Zákazníkovi jakékoli porušení zabezpečení Osobních údajů, o kterém se dozvěděl; 
d.    uchovávat a na Zákazníkovu písemnou žádost poskytnout Zákazníkovi veškeré potřebné informace k prokázání postupu v souladu s čl. 14 VOP; 
e.    na Zákazníkovu písemnou žádost umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Zákazníkem pověřeným auditorem, a přispět k těmto auditům. Zákazník musí oznámit Poskytovateli předem záměr provést audit a totožnost pověřeného auditora a umožnit Poskytovateli vznést námitky proti totožnosti oprávněného auditora. Audit bude proveden ve Smluvními stranami dohodnuté době odpovídající rozsahu auditu a možnostem Poskytovatele. Před auditem musí schválený auditor uzavřít se Zákazníkem smlouvu o mlčenlivosti nebo prokázat, že podléhá zákonné povinnosti mlčenlivosti.
14.6. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provádění a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů, i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, každá Smluvní strana zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti Osobních údajů odpovídajících danému riziku.
14.7. Poskytovatel je bude zpracovávat Osobní údaje pouze po dobu jejich uložení v Advoktě, avšak nejdéle do ukončení Smlouvy. Po ukončení Smlouvy budou Smluvní strany postupovat dle čl. 11.5 VOP.
14.8. Poskytne-li Poskytovatel Zákazníkovi jakoukoli součinnost při plnění povinností Zákazníka vyplývajících z Předpisů na ochranu osobních údajů, zejména součinnost dle čl. 14.5 písm. a., b. nebo e. VOP, je Zákazník povinen Poskytovateli na jeho žádost nahradit náklady, které Poskytovateli při poskytování součinnost vzniknou.
14.9. Zákazník souhlasí s tím, aby Poskytovatel zapojil do zpracování Osobních údajů další zpracovatele, zejména společnost |Amazon Web Services EMEA SARL (viz čl. 14.10 VOP), a její případné subdodavatele, a společnosti majetkově propojené s Poskytovatelem. V případě, že Poskytovatel pověří zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele, bude dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR. V případě, že další zpracovatel je usazen mimo území Evropské Unie, je Poskytovatel povinen zajistit, aby byly veškeré Osobní údaje takovému zpracovateli předávány v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, zejména zajistit odpovídající ochranná opatření související s převodem. Poskytovatel zůstává plně odpovědný za jednání dalších jím pověřených zpracovatelů
14.10. Poskytovatel využívá společnost Amazon Web Services EMEA SARL jako poskytovatele cloudového úložiště (služba Amazon Web Services [Amazon S3]). Na zpracování Osobních údajů uložených či zpracovávaných v Advoktě se proto bude podílet též společnost Amazon Web Services EMEA SARL a případně její subdodavatelé (seznam subdodavatelů je dostupný pod následujícím odkazem https://aws.amazon.com/compliance/sub-processors/). Služba Amazon Web Services je poskytována dle podmínek dostupných pod následujícími odkazy: https://aws.amazon.com/service-terms/ a https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je vůči Zákazníkovi vázán povinnostmi dle čl. 14 VOP pouze v rozsahu, v jakém je společnost Amazon Web Services EMEA SARL vázána vůči Poskytovateli dle podmínek Služby Amazon Web Services.
14.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně vyměnit jakéhokoli jím pověřeného zpracovatele Osobních údajů nebo zapojit nového. Poskytovatel je povinen Zákazníka o takových změnách dopředu informovat, a tím Zákazníkovi poskytne možnost vznést proti takovým změnám námitky.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP změnit nebo do nich doplnit nová ustanovení, popřípadě je nahradit novými, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění, například potřeba změnit či nově upravit práva a povinnosti Smluvních stran v návaznosti na změnu právních předpisů nebo změnu podmínek na trhu. Zákazník bude o jakékoli změně VOP informován na webové stránce advokta.cz. nejpozději 30 dnů před datem navrhované účinností změny VOP. Pokud Zákazník s navrhovanou změnou VOP nebude souhlasit, je oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději desátý den před datem účinnosti navrhované změny VOP; v takovém případě Smlouva končí uplynutím posledního dne předcházejícího datu účinnosti navrhované změny VOP. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě Smlouvu nevypoví má se za to, že se změnou souhlasí a změna nabývá účinnosti k navrhovanému datu.
15.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně zpracovávaných osobních údajů, bezpečnostních opatřeních a veškerých dalších informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu dle Smlouvy, a ve stejné šíři jsou povinni zavázat své zaměstnance nebo jiné osoby v obdobném postavení. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení Smlouvy.
15.3. Práva vzniklá Zákazníkovi ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
15.4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).
15.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.
15.6. Tyto VOP se řídí právem České republiky. Všechny spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným českým soudem.
15.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2019.